Gemeenteraad Putten roept Tweede Kamer op tot compensatie voor tekorten in de Wmo

Foto: Redactie

De gemeenteraad van Putten heeft de Tweede Kamer met klem opgeroepen om de gemeente Putten – en de 354 andere Nederlandse gemeenten – op de kortst mogelijke termijn te compenseren voor de stijgende kosten en dalende inkomsten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In de brief geeft de gemeenteraad aan: “Om tot een sluitende begroting te komen, zijn aanzienlijke bezuinigingen op vrijwel alle beleidsterreinen noodzakelijk. Ook een substantiële verhoging van de OZB is onvermijdelijk. Zonder ingrijpen komen wij op jaarbasis structureel 2,2 miljoen euro tekort (dat is ruim de helft van onze OZB-inkomsten). De noodzaak om fors in te grijpen komt één op één voort uit de oplopende tekorten op de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).”

Volgens de brief is het uitgangspunt van de gemeenteraad dat iedere inwoner van Putten de zorg krijgt die nodig is met een laagdrempelige toegang tot de zorg. Inwoners moeten niet geconfronteerd worden met een stapeling van zorgkosten. “Daarvoor moeten gemeenten wel voldoende gecompenseerd worden voor de stijgende kosten (in Putten is het aantal aanvragen sinds 2017 met 24 procent gestegen) en dalende inkomsten uit de eigen bijdrage.” De Tweede Kamer heeft, volgens de Puttense gemeenteraad, ondanks de herhaalde oproepen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) onvoldoende gehoor gegeven aan een verzoek tot compensatie.

“Uw Kamer wil de landelijke monitor afwachten die de voor ons uiterst negatieve effecten van het Wmo-abonnementstarief in kaart gaat brengen, voordat u zich nader beraadt over het financieel compenseren van gemeenten. Dit brengt ons – en vele andere gemeenten – in de problemen. Onze gemeente, met ruim 24.000 inwoners, komt structureel 500.000 euro tekort op de Wmo. De landelijke monitor wordt echter pas in het najaar van 2019 verwacht. Dit betekent dat wij in onze begroting van 2020 geen rekening kunnen houden met een mogelijke financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk. Hierdoor moeten wij fors ingrijpen in onze begroting voor 2020 tot 2023. Dit ingrijpen legt een zware hypotheek op ons uitgangspunt dat iedere Puttenaar de zorg krijgt die nodig is. Ook de lasten (OZB) voor onze inwoners moeten met 10 procent extra stijgen om de begroting sluitend te maken. Wij roepen u daarom met klem op om onze gemeente – en de 354 andere Nederlandse gemeenten – op de kortst mogelijke termijn te compenseren voor de stijgende kosten en dalende inkomsten op de Wmo”, zo luidt de brief.

Reacties