Achttien zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler

Foto: Gemeente Putten

Het college van burgemeester en wethouder heeft op 6 februari 2018 ingestemd met de zienswijzennota Rimpeler. Hiermee is een volgende stap gezet in de procedure om de woonwijk Rimpeler te realiseren. In de nota wordt aangegeven hoe het college wil omgaan met de zienswijzen die tegen het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler zijn ingediend. De zienswijzennota wordt samen met het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Toename autoverkeer

Het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler heeft van 16 november tot 28 december 2017 ter inzage gelegen. Tegen dit plan zijn achttien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn gericht op diverse aspecten van het plan. Zo hebben een aantal omwonenden van vooral de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat hun zorgen geuit over de toename van autoverkeer nabij hun woningen als gevolg van de bouw van nieuwe woningen. Een belangrijke vraag daarbij is waarom de nieuwe woonwijk niet direct is aangesloten op de Henslare.

Bij het opstellen van de verkeersstructuur voor Rimpeler is zeer serieus gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten op de Henslare. Daaruit is de conclusie getrokken dat deze aansluiting om een aantal redenen niet gewenst is. Een belangrijke reden is het voorkomen van sluipverkeer en het waarborgen van woongenot voor de nieuwe bewoners van de wijk Rimpeler. Als deze aansluiting wel wordt gemaakt, ontstaat er namelijk een korte, directe en aantrekkelijke route voor autoverkeer vanuit de wijken Bijsteren, Husselerveld en Rimpeler naar het station en de A28. Als tweede geldt dat door de ligging van de bestaande boerderij Rimpeler met omliggend eigendom een centrale aansluiting vanuit de nieuwe wijk Rimpeler op de Henslare fysiek niet mogelijk is.

Ook wil de gemeente voorkomen dat er op het korte wegvak van de Henslare teveel aansluitingen komen. Dit heeft namelijk een negatieve invloed op de doorstroming van verkeer op de Henslare. Tot slot is een aansluiting op de Henslare ter hoogte van de rotonde Henslare/Stationsstraat vanuit verkeersveiligheid ongewenst. Dit zou namelijk betekenen dat op dat punt een groot aantal verschillende verkeersstromen bij elkaar komen. Dat betreft fietsers vanaf het station en uit de woonwijken Rimpeler/Bijsteren/Husselerveld, auto’s vanaf de A28, Stationsstraat en de woonwijken en vrachtverkeer vanaf de A28 en het bedrijventerrein Keizerswoert. Een verkeersveilige afwikkeling van al deze verkeerstromen is, volgens de gemeente, op dat ene punt niet te realiseren.

Houtwallen

Ook zijn er zienswijzen ingediend voor het behoud van de bestaande houtwallen. Bewoners en twee belangenorganisaties hebben bij de gemeente aangedrongen om de bestaande houtwal langs en haaks op de Stationsstraat in te passen in het plan Rimpeler. Op basis van het door de raad op 1 juni 2017 vastgestelde Stedenbouwkundig Plan zal deze houtwal namelijk verdwijnen. De gemeente heeft serieus gekeken naar het behoud van bestaande houtwallen in het plan. Meer dan 90 procent van de bestaande houtwallen en bomen in Rimpeler zijn ingepast en worden dus behouden en versterkt.

Om een groen en aantrekkelijk woonmilieu te realiseren, is daarnaast in het bestemmingsplan nog eens 17.000 vierkante meter bestemd voor groen. Het ontwerp voor de openbare ruimte (inclusief groenstroken, speelgelegenheden en wadi’s) met het bijbehorende beplantingsplan volgt op een later moment. De intentie is om ruim 200 nieuwe bomen te planten in nieuwe houtwallen, de centrale parkzone en in de woonstraten.

Voor de houtwal langs en haaks op de Stationsstraat is een andere afweging gemaakt. Deze afweging wordt aan de hand van bovenstaande foto toegelicht.

Het rood omcirkelde gebied 1 is de houtwal in het plangebied van Rimpeler die moet verdwijnen. Deze houtwal is relatief dun beplant (circa 9 grote bomen met onderbeplanting). In het plaatje is een voorbeeldverkaveling van de bebouwing in dit gebied aangegeven. Hieruit valt op te maken dat behoud van deze houtwal betekent dat circa 15 woningen niet kunnen worden gebouwd. Het behoud van de houtwal is afgewogen tegen de wens voor woningbouw. Gezien de beperkte omvang van dit stuk houtwal is ervoor gekozen deze houtwal te verwijderen. De kap van deze bomen wordt elders in het plangebied ruimschoots gecompenseerd door nieuwe aanplant.

In het rood omcirkelde gebied 2 is de houtwal langs de Stationsstraat zichtbaar. Een deel van deze houtwal is al gekapt voor de aanleg van de Henslare en de nieuwe rotonde Henslare/Stationsstraat. Om een eenduidig beeld te creëren en omdat een deel van de bomen in deze houtwal van slechte kwaliteit is, is voorgesteld het resterende deel van de bestaande houtwal ook te kappen. Ter compensatie van het kappen van deze houtwal wordt langs de Stationsstraat vanaf de rotonde tot ongeveer ter hoogte van de Formido een nieuwe groenstructuur/houtwal aangeplant.

Milieucontouren

Tevens hebben een aantal bedrijven in de directe omgeving van Rimpeler hun zorgen geuit tegen de voorgenomen woningbouw. De vragen hierover zijn vooral gericht op de te hanteren milieucontouren. Bedrijven willen er zeker van zijn dan hun bedrijfsvoering niet wordt beperkt als gevolg van de bouw van nieuwe woningen. De gemeente heeft samen met de Omgevingsdienst Noord Veluwe bij het maken van het plan Rimpeler voor de nieuwe woningbouw de milieucontouren van deze bedrijven in kaart gebracht. Bij het opstellen van het plan is hier dus al rekening mee gehouden. In de zienswijzennota zijn de specifieke vragen van bedrijven hierover beantwoord.

Vervolgprocedure

De indieners van de zienswijzen zijn uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 13 februari 2018 hun zienswijze toe te lichten aan de commissie Ruimte. Daarna wordt het bestemmingsplan Rimpeler en de zienswijzennota behandeld in de commissie Ruimte van 19 februari 2018 en de gemeenteraad van 8 maart 2018.

Reacties

article
5102
Vervolgprocedure Rimpeler
Het college van burgemeester en wethouder heeft op 6 februari 2018 ingestemd met de zienswijzennota
https://putten.nieuws.nl/nieuws/5102/achttien-zienswijzen-ingediend-ontwerpbestemmingsplan-rimpeler/
2018-02-07T12:17:24+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/274/2018/02/07120032/06PNN18-afbeelding-bij-persbericht-Rimpeler.jpg
Henslare, hoorzitting, ontwerpbestemmingsplan Rimpeler, putten, zienswijzen
Gemeente, Lokaal, Nieuws